SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - TARAFLAR

İşbu sözleşme Kemerağzı Mahallesi Yasar Sobutay Bulvarı No.312/78 Aksu Antalya adresinde mukim Anemon Seyahat Org. Tur. Ltd. Şti.’nin sahibi bulunduğu Hey Anemon Turizm Seyahat Acentası (bundan böyle "Anemon Turizm" olarak anılacaktır) ile aşağıda ve sözleşmeye ekli belgelerde adı soyadı, adres ve telefonu yer alan Katılımcı arasında akdolunmuştur. (Katılımcı herhangi bir paket turu satın alan veya almayı taahhüt eden, adına ya da lehine bir paket tur satın alınan veya satın alınması taahhüt edilen veya kendisine bir paket tur sözleşmesi devredilen tüketiciyi ifade eder.)

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

Anemon Turizm ile yukarıda adı, soyadı, adres ve telefonu yer alan Katılımcı arasında aşağıda detayları yer alan şartlar tahtında işbu paket tur sözleşmesi aktolunmuştur.
İşbu sözleşme, yazılı olarak veya mevzuatta elektronik posta, kısa mesaj, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç ve ortamı şeklinde belirtilen kalıcı veri saklayıcısı yoluyla da mesafeli olarak kurulabilir.
Yine Katılımcının, iştirak edeceği turla ilgili broşür, bilgilendirme ve her nevi yazışmalar da kağıt üzerinde verilebilir veya kalıcı veri saklayıcısıyla gönderilebilir.

MADDE 3 - BROŞÜR

İşbu sözleşmenin kurulmasından önce Katılımcıya ön bilgilendirme amaçlı broşür verilmiştir. Broşürde yer alan bilgiler sözleşme kurulmadan önce broşürde açıkça belirtmek ve Katılımcıya bildirilmek şartıyla Sözleşme kurulduktan sonra ise tarafların açık mutabakatı ile değiştirilebilir.

MADDE 4 - SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME KOŞULLARI

4.1. Anemon Turizm, turlara kayıt yapılırken toplam bedelin tamamını tahsil etmek durumundadır.
4.2. Yurtdışı turlarda tur bedeli olarak belirtilen yabancı para cinsinden ödemelerde, ödeme günündeki Anemon Turizm’in belirleyeceği kur uygulanır.
4.3. Anemon Turizm, hedefteki katılımın altında kalan bazı gezilerin gerçekleşmeme riskini ortadan kaldırmak için, gerek gördüğü taktirde bazı geziler ve bu gezilerdeki otel klasmanlarıyla ilgili promosyon fiyatlamaları uygulayabilir. Bu özel durum aynı geziye önceden kayıt yaptırmış müşteriler açısından bir indirim hakkı doğurmaz.

MADDE 5 - FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ

Aşağıdaki şartların varlığı halinde Anemon Turizm veya Aracısı turun hareket tarihinden en az 20 gün öncesine kadar Katılımcıya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek ve bu değişikliğin nasıl hesaplandığını belirtmek koşuluyla fiyat değişikliğine gidebilir;
5.1. Sözleşme bedelinin döviz cinsinden belirlendiği yurtdışına yönelik turlarda fiyat değişikliğinin döviz kurunda meydana gelen olağandışı değişikliklerden kaynaklanması.
5.2. Fiyat değişikliğinin yakıt giderlerindeki olağandışı değişikliklerden kaynaklanması.
5.3. Fiyat değişikliğinin liman, havaalanı gibi yerlerde tahsil edilen vergi, resim, harç ve benzeri ücretlerde meydana gelen değişikliklerden kaynaklanması.

MADDE 6 - YOLCULUK ÖNCESİ BİLGİLENDİRME

Anemon Turizm veya Aracısı, turun başlamasından yurt içi turlar için en az 24 saat, yurtdışı turlar için ise 48 saat önce katılımcıyı bilgilendirecektir. Katılımcıya verilen broşür veya yapılan sözleşmedeki bilgilerin değişmemesi halinde bu bilgilendirme zorunlu değildir.

MADDE 7 - SÖZLEŞMENİN ESASLI UNSURLARINDA DEĞİŞİKLİK

7.1. Sözleşmenin esaslı unsurlarından birisinin değişmesi halinde Katılımcı, bu değişikliği veya Anemon Turizm ya da Aracısı tarafından sunulan alternatif bir turu kabul edebilir.
7.2. Anemon Turizm veya Aracısı tarafından paket turun başlamasından önce, Katılımcıdan kaynaklanmayan nedenlerle sözleşme içeriğinde yapılan önemli değişiklikler ile işbu sözleşmenin 4.maddesinde belirtilen sebeplerle yapılan fiyat değişikliği hariç diğer fiyat değişiklikleri esaslı sözleşme değişikliği olarak nitelendirilir.
7.3. Anemon Turizm veya Aracısı, esaslı sözleşme değişikliklerini ve bunun fiyat üzerindeki etkilerini Katılımcıya derhal bildirir.
7.4. Sözleşmenin esaslı unsurlarından birisinin değişmesi halinde Katılımcı, bu değişikliği kabul edebileceği gibi, yapılan değişikliği kabul etmediğini Anemon Turizm veya Aracısına yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek koşuluyla Anemon Turizm veya aracısı tarafından sunulan, eşit veya daha yüksek değerde başka bir paket tura ek bir bedel ödemeksizin katılabilir veya fiyat farkının kendisine iade edilmesi şartıyla daha düşük değerde bir paket tura katılabilir.
7.5. Sö̈zleşmeden dönülmesi halinde Anemon Turizm veya Aracısı, sözleşmeden dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren Katılımcının ödemiş olduğu tüm bedeli herhangi bir kesinti yapmaksızın en geç on dört gün içerisinde iade edecektir.

MADDE 8 - PAKET TURUN İPTALİ

8.1. Anemon Turizm veya Aracısının, Katılımcıdan kaynaklanmayan bir sebepten dolayı paket turun başlamasından önce turu iptal etmesi halinde Katılımcı, madde 7.4.’teki kendisine tanınmış olan hakları kullanabilir.
8.2. Paket turun düzenlenmesi için öngörülen asgari katılımın sağlanamaması nedeniyle iptali ve sözleşmenin 10.maddesinde sayılan diğer hallerde Anemon Turizm veya Aracısı sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz.

MADDE 9 - SÖZLEŞMENİN EKSİK İFASI VE SORUMLULUK

9.1. Katılımcı, sözleşmenin ifası sürecinde ortaya çıkan her türlü eksikliği bağımsız hizmet sağlayıcısına ya da Anemon Turizm veya Aracısına derhal bildirmek zorundadır. Bu bildirimin ardından Anemon Turizm bu eksikliği gidermek için gereken özeni gösterir.
9.2. Anemon Turizm veya Aracısının, paket tur başladıktan sonra önemli bir yükümlülüğünü yerine getirmediği veya getiremeyeceği tespit edildiğinde, Anemon Turizm veya aracısı paket turun devam etmesi için Katılımcıya ilave maliyet getirmeyen eşdeğerde alternatif düzenlemeler sunar ve katılımcıya teklif edilen hizmetlerle sunulan hizmetler arasındaki farkı tazmin eder.
9.3. Katılımcı alternatif düzenlemeyi kabul etmeyerek sözleşmeden dönebilir. Sözleşmeden dönülmesi durumunda Anemon Turizm veya Aracısının ücret talep etme hakkı sona erer ve yapılmış olan ödemeler sözleşmeden dönüldüğü tarihten itibaren Katılımcıya en geç on dört gün içinde iade edilir. Ancak Anemon Turizm veya Aracısı o ana kadar ifa etmiş olduğu edimler için Katılımcıdan hizmetten faydalandığı oranda uygun bir karşılık talep edebilir.

MADDE 10 - SORUMLULUKTAN KURTULMA

Anemon Turizm veya Aracısı, sözleşmeye aykırılığın aşağıdaki hallerden kaynaklanması durumunda sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz:
10.1. Katılımcının kusurunun bulunması.
10.2. Sözleşmenin ifası sürecine dahil olmayan üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışının bulunması.
10.3. Mücbir sebebin bulunması.
10.4. Anemon Turizm, Aracısının veya bağımsız hizmet sağlayıcısının gerekli tüm özeni göstermelerine rağmen öngöremedikleri ve engelleyemedikleri bir olayın meydana gelmesi.
10.5. Paket turun düzenlenmesi için öngörülen asgari katılımın sağlanamaması nedeniyle iptal edilmesi ve iptalin sözleşmede öngörülen sürede paket turun başlamasından en az yirmi gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile Katılımcıya bildirilmiş olması.

MADDE 11 - SÖZLEŞMENİN DEVRİ

11.1. Katılımcı, paket tura devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, turun başlamasından en az yedi gün önce Anemon Turizm veya Aracısına yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunarak sözleşmeyi, paket tur açısından geçerli tüm koşulları yerine getiren üçüncü bir kişiye devredebilir.
11.2. Paket tur sözleşmesini devreden ve devralan, Anemon Turizm veya Aracısına karşı bakiye tutarın ve söz konusu devirden doğan tüm ek masrafların ve uçak ve/veya her nevi ulaşım aracı değişikliği bedellerinin ödenmesinden müteselsilen sorumludur.

MADDE 12 - SÖZLEŞMENİN FESHİ VE İPTAL KOŞULLARI

12.1. Katılımcı, fesih talebini paket tur düzenleyicisi veya aracısına yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek kaydıyla sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.
Özel uçuşlu charter programlarda tur hareketine 30 gün kalana kadar iptallerde ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere, ödediği ücretin tamamı Katılımcıya iade edilir. Tur hareketine 30 ile 15 gün kalana kadar yapılan iptallerde ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere,Katılımcıya toplam tur bedelinin%50 si iade edilir. Katılımcının o ana kadar ödediği ücret %50’nin altındaysa aradaki fark kendisinden tahsil edilir. Harekete 15 günden az kala yapılan iptallerde toplam tur bedelinin iadesi yoktur.
12.2. Katılımcının iptal talebinden önce vize müracaatı yapılmışsa vize bedeli iade edilmez.
12.3. Özel uçuşlu charter programlarda tur hareketine 30 gün kalana kadar tarih değişikliği yapılabilir. Harekete 30 günden az zaman varsa değişiklik yapılamaz. Tarifeli seferler ile yapılan turlarda kullanılan havayolunun iptal ve değişiklik şartları geçerli olur. Servis bedeli iade edilmez. Uçak bileti dışında kalan servisler için 12.1. Maddedeki hükümler ve tarih aralıkları geçerli olacaktır.
12.4. Esnek Turlar 365 gün boyunca misafirin istediği tarihte, istediği destinasyona, istediği geceleme sayısında, istediği otel ve uçağı seçerek oluşturduğu kişiye özel turlardır. Rezervasyon yapıldığı sırada uçak bileti kesilir, otel ve transfer rezervasyonu kesin olarak gerçekleştirilir. Tarifeli seferler ile yapılan turlarda kullanılan havayolunun, otel ve transfer hizmet sağlayıcının iptal ve değişiklik şartları geçerli olur.
12.5. Kafileli turlar önceden belirlenen tarihlerde düzenlenen, önceden belirlenen otel ve uçak tarifeleri ile gerçekleşen, otel ve uçuş detayları tur hareket tarihine 48 saat kala kesin olarak belirlenen 20/40 kişilik gruplardan oluşan tur seçeneğidir. Rezervasyon kesinleşse bile uçak bileti ve otel konfirmeleri gezi tarihine 48 saat kala belirlenir. Turların gerçekleşmesi için yeterli katılım sağlanması gerekmektedir. Gezi boyunca ekstra turlar bulunup bu turlara katılmayan misafirlerimiz belirlenen noktalara bırakılır.
12.6. Erken rezervasyon dönemi, promosyon turlar, resmi tatil, dini ve milli bayram dönemlerini kapsayan turlarda değişiklik ve iptal yapılamaz.
12.7. Katılımcının gerekli tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği ve engelleyemediği bir durum veya mücbir sebep nedeniyle paket turun başlamasına otuz günden daha az süre kala fesih bildiriminde bulunması ve durumu belgelendirmesi halinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın katılımcının ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir. Bu mücbir sebebi olan Katılımcının haricindeki tura katılanlar bu madde hükmünden faydalanamaz.
12.8. Bu madde kapsamında yapılacak bedel iadeleri, fesih bildiriminin Anemon Turizm veya Aracısına ulaşmasından itibaren on dört gün içerisinde Katılımcıya yapılır.

MADDE 13 - MÜCBİR SEBEPLER

13.1. Doğal afetler, olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, halk hareketleri, savaş, savaş ihtimali, karantina ihtimali, öngörülemez teknik hususlar, uçak gecikmeleri gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil ediyorsa taraflarca mücbir sebep olarak kabul edilir. Söz konusu ülkeye ait elçilikler ya da resmi makamlarca bu mücbir sebepler kabul edildiğinde havayolları ve otellerin bu deklare ışığında iptal ve iade koşulları geçerlidir. Bu süreçte Anemon Turizm ve Aracısı sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz.
13.2. Katılımcı kendisiyle ilgili mücbir sebebe ilişkin resmi makamlardan aldığı her türlü rapor veya belgeyi Anemon Turizm veya Aracısına vermek durumundadır. Mücbir sebebi istenen sürede belgeleyemeyen veya eksik olarak belgeleyen Katılımcılar, Anemon Turizm veya Aracısından herhangi bir talepte bulunamazlar.

MADDE 14 - ZORUNLU SEYAHAT SİGORTASI

Anemon Turizm veya Aracısı, paket tur kapsamında taahhüt ettiği hizmetlerin, acentanın iflası da dahil olmak üzere, verilmemesinden kaynaklanacak sorumluluklarını , zorunlu paket tur sigortası özel ve genel şartları çerçevesinde sigorta ettirmiştir. İşbu poliçe sertifikası sözleşme ekinde Katılımcıya teslim edilmiştir. Katılımcının kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masraflarını ve her türlü kazadan doğan zararını ve tedavi masraflarını, poliçe limiti kadar karşılayacak şekilde sigorta ettirilebileceği hususu kendisine hatırlatılmıştır

MADDE 15 - ULAŞIM ARAÇLARI VE KONAKLAMA TESİSLERİ

15.1. Anemon Turizm veya Aracısı, havayolu ile yolcular arasında aracı konumunda olup, 28.09.1955 tarihli Lahey Protokolüne tabidir. Gezi programında belirtilen uçak, otobüs, gemi, tekne, tren ve diğer ulaşım araçlarının yolculuklarındaki hareket saatleri ilgili kuruluşların resmi programlarına göre hazırlanmıştır. Bu saatlerin değişmesi, tarih değişiklikleri ve buna bağlı yapılan program değişiklikleri, rötarlar Anemon Turizm veya Aracısı’nın iradesi dışındaki olgular olup, bu olaylar uluslararası havayolu mevzuatı, uluslararası andlaşmalar, diğer taşımacılık mevzuatı kuralları gereğince değerlendirilir. Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri, IATA, diğer konvansiyonlar, taşımacılık mevzuatı kuralları, Türkiye’nin taraf olduğu uluslar arası sözleşmeler ve bunlara bağlı çıkartılmış tüzük, yönetmelik ve her türlü mevzuat hükümleri uygulanır.
15.2 Anemon Turizm veya Aracısı, konaklama tesisleri ve taşımacı kuruluşların tur programında belirtilen zaman ve vasıfta hizmet sunması için gerekli özeni gösterir. Kafileli programlarda belirtilen tüm otel isimleri V.B. (ve benzeri) olup yıldız kategorisi ve mesafe olarak örnek teşkil etmek için yazılmıştır. Belirtilen isimli otelde konaklama yapılacağı anlamına gelmez. Ulaşım araçları ve konaklama tesislerinde Anemon Turizm veya Aracısının iradesi dışında gelişen olaylardan doğabilecek arıza, kaza ve kayıplarda ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkabilecek sorunlarla, siyasi olay, grev, devletlerarası ilişkilerdeki değişiklikler, terör, halk hareketleri, savaş ihtimali, doğal afetler, olumsuz hava şartları, sis ve öngörülemez teknik sorunlar gibi olağanüstü ve mücbir sebeplerden ve/veya Katılımcının kusurundan dolayı sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilememesinden Anemon Turizm veya Aracısı sorumlu tutulamaz.
15.3. Uçuş öncesinde uçak saatleri değişebilir, tüm saatlerin hareket tarihlerinden 48 saat önce konfirme edilmesi gerekmektedir. Yolcular uçak saatlerinin değişebileceğini bilerek turu satın almıştır. Yolcuların gezi tarihinden 48 saat önce Anemon Turizm veya Aracısından konfirmasyon talep etmeleri ve belirtilen saatlerde randevu yerinde olmaları şarttır. Aksi durumda doğacak sorunlardan Anemon Turizm veya Aracısı sorumlu tutulamaz. Anemon Turizm veya Aracısı da değişiklik haberi aldığı an en kısa sürede yolcularına bildirir.
15.4. Tur programında belirtilen konaklama şekli dışında, gezi esnasında ve otelde alacağı ekstra yemek, içki ve program dışı hizmetler Katılımcı tarafından ödenecektir. Ayrıca gidilecek ülkenin mevzuatlarına göre turistlerden alınması gereken vergi, şehir giriş ücretleri, otel konaklama vergileri, harç v.b. gibi ödemeler Katılımcıya aittir.
15.5. Seyahat süresince, başlangıcında ve sonunda gezilen ve konaklanan yerlerde Katılımcılardan kaynaklanacak hasar, zarar ve kayıplardan Anemon Turizm veya Aracısı sorumlu değildir.
15.6. Otellere varış saati kaç olursa olsun, odalara yerleşme saati yerel saatle 15.00'dir. Otellerden ayrılış saati kaç olursa olsun, odaları boşaltma saati yerel saatle 12.00'dir.
15.7. Çocuk indirimleri, çocukların ebeveynleri ile aynı odada 3. veya 4. kişi olarak kalmaları durumunda uygulanır. Ancak otelde yatak ve uçakta koltuk işgal ederse tam bedel alınır.
15.8. Şehir turları ve ekstra turlar, içeriği değişmemek şartıyla, programda yazılandan farklı günlerde düzenlenebilir. Programlarda belirtilen geziler rehberin insiyatifinde herhangi bir nedenden dolayı belirtilen gün/ günler dışında başka bir gün yapılabilir.Yerel otoriteler tarafından gezilmesine, gidilmesine herhangi bir sebeple izin verilmeyen gezi ya da turlar yapılmaz. Ekstra tur fiyatları içerik ve katılımcı sayısına göre değişiklik gösterebilir. Hava durumuna veya zorunlu durumlara bağlı olarak turlar gerçekleşmeyebilir, bu durumda Anemon Turizm olabilecek en uygun alternatifi sunacaktır. Bildirilen kalkış noktaları dışında yolcu alımı yapılmamaktadır. Otobüslerde koltuk numarası garantisi verilmemektedir. Anemon Turizm veya aracısı otobüslerin kalkış varış saatleri ve program içeriği konusunda değişiklik yapma hakkına sahiptir.
15.9. Katılımcıların seyahatlerde bagaj taşıma hakları seyahat edilen ulaşım araçlarının tanıdıkları limitlere göre belirlenir. Bu limitlerin üzerindeki bagajlarda, taşıma şirketinin uygulayacağı ek ücret Katılımcı tarafından ödenir.
15.10. Anemon Turizm veya Aracısından alınan seyahat paketi dahilindeki uçuşlar sırasında meydana gelebilecek herhangi bir bagaj kaybı ve/veya hasarı durumunda havayolu şirketinin uygulayacağı kurallar geçerlidir, Anemon Turizm veya Aracısının herhangi bir sorumluluğu yoktur.
15.11. Katılımcılar para, ziynet eşyaları,değerli eşyalarını, kimlik ve pasaport gibi önemli belgelerinin güvenliğinden kendileri sorumlu olup oluşacak kayıp, hasar ve çalınma durumlarında sorumluluk tamamen Katılımcıya aittir. Ulaşım araçlarında, ilgili ve/veya resmi kuruluşlar tarafından belirlenen bagaj taşıma kuralları geçerlidir. Kurallar dışına çıkılması halinde ortaya çıkan cezalarda Katılımcı sorumlu olup, Anemon Turizm veya Aracısı sorumluluk taşımaz.
15.12. Seyahat paketi dahilindeki uçak yolculukları haricinde, gezinin her aşamasında bagaj ve kişisel eşyaların sorumluluğu Katılımcıya aittir.
15.13. Seyahat esnasında kaybedilen değerli eşya ve pasaport, kimlik, uçak bileti vb. belgelerle ilgili olarak doğan masraflardan Anemon Turizm ve/veya Aracısı sorumlu tutulamaz.

MADDE 16 - VİZE

Yurtdışı gezilerde gerekli olan vizelerin hazır olmasından Katılımcılar sorumludur. Anemon Turizm veya Aracısından vize işlemlerini takip etmesi talep edildiği takdirde, depar tarihi itibari ile en az 6 ay geçerli pasaportun olması ve gerekli belgelerle birlikte turun hareket tarihinden en az 16 gün önce, vize ve servis ücreti Katılımcılar tarafından karşılanmak üzere Anemon Turizm veya Aracısına başvurulması gerekir. Anemon Turizm veya Aracısı vize işlemlerinde sadece aracı konumunda olup konsolosluklar tarafından vize verilmemesi halinde hiçbir sorumluluğu yoktur. Bu gibi Katılımcının vize talebinin Konsolosluklarca reddi halinde , rezervasyon yaptırdığı turun özelliğine göre iptal koşulları geçerli olur. Herhangi bir gecikmeden ve belge eksikliklerinden doğabilecek aksaklıklardan Anemon Turizm veya Aracısı kesinlikle sorumlu değildir. Anemon Turizm veya Aracısının aldığı vizenin tarih ve içeriği Katılımcı tarafından kontrol edilmelidir. Tur hareket tarihine kadar vize ücretlerinde olabilecek değişiklikler Katılımcılara yansıtılır ve farklar tahsil edilir.
Müracaatları sırasında gerek duyulduğu taktirde seyahat edilen ülkenin tarafı bulunduğu Schengen Andlaşmasına taraf diğer ülkelerin konsolosluklarına da müracaat edilebilir, bu Katılımcıların menfaatine vize işlemlerinin olumlu neticelenmesine yöneliktir. Katılımcının vize talebinin Konsolosluklarca reddi halinde , rezervasyon yaptırdığı turun özelliğine göre işbu sözleşmedeki iptal koşulları geçerli olup bu hükümlerin belirlediğinin dışında bir iade veya tazminat söz konusu değildir. Vize alınmış olmasına rağmen, Türkiye’den çıkışına izin verilmeyen veya seyahat edilen ülkede herhangi bir nedenle içeri sokulmayan Katılımcılare herhangi bir ödeme yapılmaz ve bu durumdan Anemon Turizm veya Aracısının sorumluluğu yoktur.
Katılımcı gideceği ülkeye ilişkin vizesi olduğunu beyan ederse veya vize işlemlerini bizzat kendisi takip edeceğini belirtirse, bu durumda tüm sorumluluk Katılımcının kendisindedir, Katılımcı vize işlemlerinin gerçekleşmediğini ileri sürerek sözleşmeyi feshedemez, sorumluluk Katılımcıya ait olacaktır.
Yeşil pasaport sahiplerinin Shengen ülkeleri dışında kalan destinasyonlar da , gideceği ülkeden vize almaları zorunludur.
İşbu maddede belirtilen Anemon Turizm veya Aracısının vize işlemlerinde sadece aracı konumunda olduğu, konsolosluklar tarafından vize verilmemesi halinde Anemon Turizm veya Aracısının hiçbir sorumluluğu bulunmadığı, hususu ve maddede açıklanan diğer hususlar Katılımcıya ayrıntılı olarak açıklanmış, bu husus karşılıklı müzakere edilmiş, anlaşılmış ve Katılımcı tarafından kabul edilmiştir

MADDE 17 - DİĞER HÜKÜMLER

17.1. Turların gün süreleri takvim gününe göre verilmiştir. Başlangıç ve bitiş günleri günün hangi saati olursa olsun turun gün sayısını belirler.
17.2. Gümrüklerde formaliteler ile ilgili olarak giriş ve çıkışlarda yolcuların pasaportlarını, nüfus cüzdanlarını, gerekli hallerde çalıştıkları kurumdan alınacak belgeleri ve her türlü şahsi belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Pasaport ile ilgili herhangi bir muamele eksikliğinden doğması muhtemel problem ve buna bağlı gecikme ve iptallerden Katılımcılar sorumludur. Yurtdışı gezilerinde depar tarihi itibari ile en az 6 ay geçerli pasaport olması mecburidir. 10 yıldan eski pasaportlar yurtdışına yapılan seyahatlerde geçerli değildir, ve tur hareket tarihinden önce yenilenmesi gerekmektedir. Yırtık ve yıpranmış pasaportlar ile giriş yapılamaz.Pasaport süresi ile ilgili sorumluluk katılımcıya aittir. Bu durumda Katılımcı seyahatle ilgili tüm haklarını kaybeder.
17.3. Tura katılan 18 yaş altındaki yolcuların ebeveynleri yasal belgelerini bulundurmak ve ibraz etmekle yükümlüdür.
17.4. Katılımcıların şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin özen borcudur. Katılımcının şikayetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması şikayetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.
17.5. Bu sözleşme Katılımcıya verilecek hizmetin kapsamını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır, fatura ve makbuz yerine geçmez, tur bedelinin ödendiği anlamına gelmez.
17.6. Sözleşmede adı bulunan geziye katılacak kişiler, kayıt işlemleri başkası tarafından yapılmış ve imzalanmış olsa dahi, sözleşme maddelerini, okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılırlar.
17.7. İşbu sözleşme tarafların hür iradesi ile ve tüm maddeleri okunarak tanzim ve müzakere edilmiş ve imza olunmuştur

MADDE 18 – TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ:

18.1. Katılımcı, Anemon Turizm tarafından kendisine gönderilecek her türlü ticari elektronik iletilere , onay vermektedir. Bu kapsamda Katılımcı, Anemon Turizm tarafından kendisine , kişi müdahalesi olmadan çalışan faks ,elektronik posta , kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtalarıyla Katılımcı’dan başkaca herhangi bir ön izin alınmaksızın tatil turları, ulaşım hizmetleri , muhtelif kiralama işleri ve diğer hizmetlerle ilgili bilgilendirme, pazarlama ve /veya reklam amacıyla her türlü elektronik ileti/sms/faks vs. gönderilebileceğini kabul ve beyan eder. Katılımcı, dilediği zaman , hiçbir gerekçe göstermeksizin bu kullanım şartları kapsamındaki elektronik iletileri almaktan vazgeçebilir. Bu talebini Anemon Turizm’e çağrı veya iletide yer alan iletişim bilgilerini kullanarak veya Satıcı bilgilerindeki iletişim adreslerine ücretsiz olarak iletebilir. Talebin alınmasını müteakip Anemon Turizm 3 İŞ GÜNÜ içerisinde bu talebin gereğini yerine getirecektir.

MADDE 19 - KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI:


Anemon Turizm, Katılımcıların iletmiş olduğu kişisel bilgilerin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermektedir. 6698 Sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” tahtında Anemon Turizm, şubeleri, alt acenteleri, 1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ve bu kanun dayanak yapılarak hazırlanan Seyahat Acentaları Yönetmeliği hükümlerinde belirtilen seyahat acenteliği faaliyetlerini yerine getirirken gerek yurt içinde gerekse yurtdışında 3. kişi tedarikçi firmalarla anlaşmalar yapmakta ve Katılımcılar adına hizmet sunumuna yönelik rezervasyon kayıtları gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla, Katılımcılara ait gerekli kişisel bilgileri, 3.ki şi tedarikçi firmalar ile ( konaklama firmaları, havayolu şirketleri, kara ve deniz dahil ulaştırma hizmeti sunan firmalar, araç kiralama şirketleri, sigorta şirketleri, rehberlik şirketleri, vize şirketleri, transfer elemanları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar) paylaşmaktadır. Dolayısıyla Anemon Turizm, Katılımcıların kişisel verilerini, kanunlarımızca yetkili olunmuş kişi, kurum ve kuruluşlar ile turizm ve tüketici hukuku mevzuatı kapsamında bilgi işlenmesine izin verilenler ve tabi olunan mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi yanında müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla Anemon Turizm, şubeleri ve alt acentaları ve ilgili diğer kişi ve kuruluşlarla 6698 sayılı Kanunda belirtilen şekilde işleyebilecektir.
Anemon Turizm, kişisel bilgileri yürürlükteki veri koruma yönetmeliklerine uygun olarak muhafaza eder ve kullanır. Anemon Turizm, kişisel verileri işleme amacı dışında kullanmayacak veya ilgili mevzuatta öngörülen bir diğer sebep olmaksızın 3. kişilere aktarmayacak ve/veya ifşa etmeyecektir. Mevzuat gereği kamu kurum ve kuruluşları ve/veya yargı mercileri ile paylaşılması zorunlu olan bilgiler bu durumun istisnasıdır.
6698 sayılı kanunun 11. Maddesi çerçevesinde Katılımcılar, şirkete başvurarak; Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,Yurt içinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işlemeyi gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesi ya da yok edilmesini; düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, işlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek ve kişisel verilerin mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Anemon Turizm ‘inmevzuattan ve işbu maddeden doğan hakları saklıdır. Anemon Turizm, Katılımcının makul ölçüleri aşan, orantısız düzeyde teknik çaba gerektiren, başkalarının gizliliğini tehlikeye atan taleplerini reddetme hakkı saklıdır. Katılımcı, işbu maddedeki bilgilendirmeyi, yüz yüze veya mesafeli olarak okuyup, anladığını 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak Anemon Turizm ve şubeleri, alt acenteleri, çağrı merkezi, bağlı şirketleri tarafından ya da internet siteleri ile sosyal medya sayfaları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinin; tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Anemon Turizm ‘inbirlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar, sigorta şirketleri, alt acenteler ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak, izin vermiştir.
Yukarıdaki sözleşme koşullarını şahsım ve tura katılacak rezervasyonda adı geçen diğer kişiler adına da okudum, müzakere ederek kabul ettim. Paket tur sözleşmesini, tur kayıt formunu, tanıtım broşürünü, sigorta poliçesini ve ödeme makbuzunun örneğini şahsım ve tura katılacak rezervasyonda adı geçen diğer kişiler adına teslim aldım.